Van binnen naar buiten leren deel 1

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN LEREN

Over het nieuwe leren binnen gepassioneerde organisaties

 

Het nieuwe leren als centraal thema. “Zelfsturend leren” in plaats van “leren wat anderen van je vragen”. Deze omslag in het leerproces wordt verklaard aan de hand van ontwikkelingen in de samenleving. Deze ontwikkelingen worden geschetst langs twee ontwikkelingslijnen; “van collectief naar individueel” en “van macht naar kracht”.

 

In het leerproces komen deze ontwikkelingslijnen samen. Door communicatie met zijn omgeving ontdekt het individu steeds meer van zijn eigen verborgen programma en is daardoor in staat richting te geven aan zijn eigen leven; communicatieve zelfsturing. Met behulp van anderen je eigen verborgen programma ontdekken, paradigma’s aan de kant zetten, weten door welke passie en ambitie je werkelijk gedreven wordt. Dát weten en daar vanuit sturing geven aan het eigen leerproces, maakt onvermoede krachten en tomeloze energie los.

 

Toch is de echte omslag nog niet bereikt.  Ons onderwijssysteem gaat nog niet op zoek naar de passie en ambitie van haar deelnemers maar schrijft voor. Lesroosters, kwalificatiestructuren en deskundigen bepalen wat de leerling en de student moet kennen en kunnen. Het is van buiten naar binnen leren. We leiden op voor beroepen die we niet gaan uitoefenen. We vergaren kennis die we niet echt nodig hebben. Hoeveel meer hadden we kunnen leren als we echt vanuit ons verborgen programma hadden geleerd.. Investeringen in het vernieuwen van het onderwijs lijken weggegooid geld wanneer de onderliggende fundamenten niet veranderd worden. We moeten van “binnen naar buiten leren”. De uitdaging voor het bedrijfsleven is het onderwijs te helpen bij het “van binnen naar buiten leren”. Niet door de docenten “bij te spijkeren” op een bepaald vakgebied, maar door de drive en de passie van het ondernemerschap over te brengen op de onderwijsgevenden om zou het onderwijs te helpen bij het ontdekken van de verborgen programma’s van leerlingen en studenten.

 

Ook in ondernemingen loopt veel ongebruikt potentieel rond omdat medewerkers niet worden aangesproken op hun talenten. In plaats daarvan zijn er opgelegde studieprogramma’s en voorbedachte carrièrepaden zonder dat geprobeerd wordt  samen te ontdekken waar  de werkelijke kracht van de medewerker ligt. De organisatie van het leren binnen een onderneming vraagt een fundamenteel andere benadering van het leerproces: van aanleren naar zelfleren.

Echt leren binnen een onderneming vraagt in de eerste plaats: loslaten. Loslaten van het denken dat wij weten wat goed is voor een ander, loslaten van het paradigma van de macht.  Vervolgens op zoek gaan naar het verborgen programma van de medewerker. De krachten die daar mee  vrijkomen geven ruimte aan de ontwikkeling van de medewerker. De onderneming kan dat proces faciliteren door het creëren van een rijke leefomgeving.

 

Allerlei tools en concepten en theorieën als 360 graden feedback, zelfsturende teams en het in kaart brengen van competenties, kunnen de organisatie ondersteunen bij het ontdekken van de verborgen programma’s van de medewerkers.

 

Vervolgens moeten we op zoek naar het verborgen programma van de onderneming (en de ondernemer). Die passie en ambitie kunnen worden weergegeven  in de ondernemingsdoelstelling. De match tussen beiden (verborgen programma  medewerker – ondernemer) bundelt alle krachten binnen de onderneming. Organisaties die bereidt zijn op deze basis hun leerproces in te richten zullen passie ontdekken als enorme energiebron, waarmee krachten in de organisatie vrijkomen die eerder ongekend waren.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *